Implementace koncového systému vozidla na základě OBD a GPS

Vzhledem k širokému zájmu o bezpečnost provozu, dopravní zácpy a další problémy je navržen koncový systém vozidla založený na OBD a GPS. Systém je navržen ze dvou aspektů, z nichž jeden je

Based on the OBD interface to collect real-time data of the vehicle during driving, the acquisition circuit is designed to connect with the OBD system of the car by using the EST527-minis car networking OBD module to read the real-time operating parameters of the car while driving, so that the car owner can pass this system More intuitively understand the real-time parameters of the vehicle, and have a more comprehensive understanding of the vehicle condition, thereby reducing potential safety hazards. The second is to realize the accurate positioning of the vehicle through the GPS module on the basis of obtaining the information of the vehicle, and use the DSRC technology to realize the real-time interaction of various information between the vehicles to ensure that the vehicle is in a safe driving state. By mounting the system on a real vehicle, testing the functions of each part of the entire terminal device, the expected goal was achieved.

GM-200

Kvůli rychlému růstu vlastnictví automobilů přitahovala řada dopravních problémů způsobených tímto způsobem stále více pozornosti, jako je bezpečnost, ochrana životního prostředí a dopravní zácpy.

Počkejte. Z hlediska bezpečnosti jízdy je velmi důležité udržovat vzdálenost mezi vozidly a řídit opatrně. Znalost vzdálenosti mezi vozidly může tyto problémy účinně vyřešit. Při měření vzdálenosti mezi vozidly je ultrazvuková technologie měření vzdálenosti běžně používanou metodou měření vzdálenosti, ale podmínky prostředí pro měření vzdálenosti jsou relativně vysoké a přesnost je nedostatečná. Lidar je v současné době pokročilá metoda dynamického rozsahu. Většinou se používá při špičkových vědeckých výzkumech a testech, jako jsou bezpilotní vozidla. Je to drahé. Civil Lidar se většinou používá pro měření vzdálenosti vzad do 3 m. Tyto dva typy systémů údržby vzdálenosti vyžadují vysoké provozní prostředí a vysoké náklady a nemohou splnit požadavky bezpečnostního systému připomínajícího vzdálenost u běžných civilních vozidel.

V současné době je navigační systém GPS namontovaný na vozidle široce používán kvůli výhodám vysoké přesnosti polohování, nízkých nákladů a pohodlného použití. Měření vzdálenosti mezi vozidly pomocí GPS se stalo

Pro realitu. Komunikační technologie DSRC Internet vozidel se v posledních letech nepřetržitě uplatňuje v oblasti inteligentní dopravy a lze ji efektivně zavést mezi vysokorychlostními vozidly.

Řidiči zároveň touží znát některá data během procesu řízení svého automobilu, aby dosáhli proaktivnější správy vozidla. Propagace technologie OBD-II lidem usnadňuje získávání těchto údajů. Neustálý vývoj technologie Internetu vozidel poskytuje platformu pro integraci různých modulů.

This system makes full use of the multi-mode fusion characteristics of the Internet of Vehicles platform, and designs a vehicle terminal system based on OBD and GPS. The system uses the comprehensive and fast characteristics of OBD to collect vehicle data, GPS technology positioning and ranging functions, and DSRC technology transmission The real-time nature of the data collects vehicle information and surrounding road information, filters, calculates, and distributes it through the processor to realize the information interaction between vehicles and roads. This article uses data splicing technology to effectively solve the fragmentation problem in the process of data collection and distribution, to ensure the correctness of data transmission, and to avoid the disadvantages of expensive distance measuring devices and high requirements for distance measuring conditions in the prior art, making vehicles in complex situations Accurate data information can still be obtained by downloading, which greatly improves the driving safety of the vehicle, and realizes that the various data of the car when the car is driving can be presented to the user in a simple and intuitive manner, which is convenient for the user to use.

200

1 Návrh celkového schématu systému

Po komplexní analýze poptávky systému je navržen celkový rámec systému, jak je znázorněno na obrázku 1. Systém je rozdělen na tři části: software a hardware, první

Součástí je návrh sběrného modulu pro palubní systém OBD automobilu, jehož prostřednictvím jsou získávány informace v reálném čase během procesu řízení vozidla; druhá část je modul, který využívá data GPS k dosažení interakce informací prostřednictvím DSRC; třetí část je založena na shromážděných datech Data jsou vizuálně navržena, včetně LED diod a mobilních zařízení, aby uživatelé mohli odpovídajícím způsobem upravovat stav jízdy vozidla.

1. 1 Celková struktura systému

Tento systém je založen na konstrukci palubního palubního terminálového systému OBD a GPS. Systém namontovaný na vozidle získává údaje o jízdě vozidla v reálném čase a stavové informace některých modulů vozidla, jakož i datové informace GPS polohovacího modulu a sdílí data s jinými vozidly prostřednictvím síťové komunikace vozidla DSRC modul. vykořenit

Na základě rychlosti vozidla a cílové rychlosti vozidla vypočítejte bezpečnou vzdálenost mezi těmito dvěma vozidly. Současně vypočítat skutečnou vzdálenost mezi oběma vozidly pomocí informací GPS, zobrazit získané informace o vzdálenosti na LED obrazovce a posoudit, zda je skutečná vzdálenost Pokud je menší než bezpečná vzdálenost, řidič bude upozorněn. Komunikační modul Bluetooth se používá jako médium pro přenos informací mezi terminálem vozidla a mobilním zařízením a jsou navrženy rozdělené obvody a funkční moduly.

DF

1.2 Návrhové schéma části pro sběr dat OBD

Systém OBD se původně zrodil s cílem omezit emise výfukových plynů z automobilů. S rozvojem technologie je nejpoužívanějším vozidlem

The diagnosis system is OBD-Ⅱ, and the most advanced OBD-Ⅲ has been able to enter the system ECU (computer) to read the fault code and related data, and use the small on-board communication system to convert the vehicle’s identity code, fault code and location Such information is automatically notified to the management department. Considering the current diagnostic interface chips on the market and comparing with other chips, we finally chose Est527_minis as the core of the hardware circuit design. At the same time, EST527 covers all mainstream automobile agreements and has strong applicability. Most models on the market can be used. The collected information is displayed on the LED display. Here, the HC-06 Bluetooth module is used as the transmission medium with the mobile device, and the communication distance is about 10m.

Logo vozu OBD1.3 Část konstrukčního plánu pro měření dojezdové vzdálenosti

Jak je znázorněno na obrázku 4, tato část získává informace o poloze GPS vozidla prostřednictvím modulu GPS pro určování polohy [14] a získává další informace pomocí komunikačního modulu DSRC pro síťování vozidel.

Vypočítají se informace o poloze vozidla a vzdálenost mezi oběma vozidly se zobrazí na LED displeji nebo mobilním zařízení. Pokud je vzdálenost menší než nastavená bezpečná vzdálenost, zvukový a světelný výstražný modul upozorní řidiče. Řadič ARM v systému používá čip STM32F105RBT6, síťový komunikační modul vozidla DSRC používá komponentu MK5OBU-DSRC, polohovací modul GPS používá komponentu MK5OBU-GPS, LED displej používá 14palcový displej automobilu a zvuk a modul světelného alarmu využívá přehrávání zvuku.

1.4 Návrh softwarové části

Tato část vyvíjí mobilní zařízení AP [15] pro platformu Android se zaměřením na rozdělení funkcí modulů a vytvoření jasného softwarového rámce

Modul softwarového designu je rozdělen hlavně na 5 částí: modul displeje palubní desky pro informace o rychlosti vozu, modul zobrazení seznamu pro celkové informace o vozidle, modul mapové služby a modul Bluetooth pro příjem informací a posuvný modul pro zobrazení základních informací. Po integraci každé části konstrukce modulu je navržen konečný koncový systém vozidla

2 System test

2.1 Zkušební prostředí

Základní testovací prostředí systému je uvedeno v tabulce 1 a poté přípravné práce před testováním odpovídajících modulů: na obě vozidla nainstalujte palubní terminál a

Připojte se k rozhraní OBD-,, zkontrolujte napájení každého modulu a současně přeneste informace chytrého telefonu do terminálu vozidla přes Bluetooth na přímé silnici dlouhé asi 1 km a obě vozidla se postupně rozběhnou ke kontrole pracovních podmínek každého modulu systému během jízdy. Proveďte testy k ověření stability, proveditelnosti a přesnosti systému.

2.2 Výsledky zkoušky

Tento systém vybere skutečné vozidlo k testování systému. Výsledky testu ukazují, že terminál namontovaný na vozidle může integrovat různé moduly a hladce realizovat očekávané konstrukční funkce.

1) Pokud jde o sběr dat, obě vozidla mohou přesně zobrazit informace o řízení vozidla v reálném čase na LED displeji a mobilních zařízeních, což je intuitivní a pohodlné, jak je znázorněno na obrázku

7 zobrazeno.

2) Pokud jde o měření vzdálenosti jízdy, aby se ověřila přesnost měřené vzdálenosti, při rozjezdu a zastavení vozidla se vzdálenost mezi oběma vozidly měří měřicí tyčí.

Pro srovnání s údaji naměřenými pomocí GPS. Je rozdělena hlavně do dvou skupin experimentů: 1) Vozidlo vpředu stojí a vozidlo vzadu se začíná přibližovat k vozidlu vpředu do 100 ma zastavuje se po dosažení určité vzdálenosti; 2) Obě vozidla začínají přibližně ve stejnou dobu a po určité době se zastaví.

Během dvou sad experimentálních testů systém použil GPS měřicí modul k samostatnému záznamu vztahu mezi vzdáleností mezi dvěma vozidly a časem. Po několika měřeních a průměrných hodnotách bylo zjištěno, že chyba mezi rozsahem GPS a skutečnou vzdáleností byla do 0,5 m. Pokud je vzdálenost vozidla menší než 2 m, chyba se zvýší. Ukazuje, že tento systém může v zásadě přesně a rychle získat informace o vzdálenosti mezi vozidly pomocí systému pro určování polohy GPS a může komunikovat s informacemi o poloze mezi dvěma vozidly v reálném čase prostřednictvím DSRC, aby připomněl relativní polohu vozidel .

T7

3 Závěr

Roadragon has designed an on-vehicle terminal system for the Internet of Vehicles based on OBD and GPS. The terminal system mainly includes two parts. The first part is the vehicle real-time data acquisition module, and the second part is the calculation and warning of the safety distance between vehicles through DSRC and GPS. Features. The actual vehicle test results show that the various modules of the vehicle terminal system work normally, are reliable and practical, and can be used by most models on the market. While ensuring safe driving, the driver can also obtain real-time driving information of the vehicle and part of the information of the vehicle that is also equipped with the device, so that the owner can have a more comprehensive understanding of the car’s situation and travel more comfortably. Because the system is connected to the Internet of Vehicles platform, when the number of vehicles is large, it has high application value in vehicle driving behavior analysis, fleet management, and environmentally friendly driving based on vehicle big data.

G-M200-2

 


Čas zveřejnění: 18. září 2020