Ajoneuvopäätejärjestelmän käyttöönotto OBD: n ja GPS: n perusteella

Koska liikenneturvallisuus, ruuhkat ja muut kysymykset ovat laajalti huolissaan, on suunniteltu OBD-järjestelmään ja GPS: ään perustuva ajoneuvopäätejärjestelmä. Järjestelmä on suunniteltu kahdesta näkökulmasta, yksi on

Based on the OBD interface to collect real-time data of the vehicle during driving, the acquisition circuit is designed to connect with the OBD system of the car by using the EST527-minis car networking OBD module to read the real-time operating parameters of the car while driving, so that the car owner can pass this system More intuitively understand the real-time parameters of the vehicle, and have a more comprehensive understanding of the vehicle condition, thereby reducing potential safety hazards. The second is to realize the accurate positioning of the vehicle through the GPS module on the basis of obtaining the information of the vehicle, and use the DSRC technology to realize the real-time interaction of various information between the vehicles to ensure that the vehicle is in a safe driving state. By mounting the system on a real vehicle, testing the functions of each part of the entire terminal device, the expected goal was achieved.

GM-200

Autonomistuksen nopean kasvun takia joukko tämän aiheuttamia liikenneongelmia on herättänyt yhä enemmän huomiota, kuten turvallisuus, ympäristönsuojelu ja ruuhkat.

Odota. Ajoturvallisuuden kannalta on erittäin tärkeää pitää etäisyys ajoneuvojen välillä ja ajaa varovasti. Ajoneuvojen välisen etäisyyden tunteminen voi tehokkaasti ratkaista tällaiset ongelmat. Ajoneuvojen välisen etäisyyden mittaamisessa ultraäänimatkan mittaustekniikka on yleisesti käytetty etäisyyden mittausmenetelmä, mutta sen etäisyysmittausolosuhteet ovat suhteellisen korkeat ja tarkkuus riittämätön. Lidar on tällä hetkellä edistyksellinen dynaaminen mittausmenetelmä. Sitä käytetään enimmäkseen huippuluokan tieteellisissä kokeissa ja kokeissa, kuten miehittämättömissä ajoneuvoissa. Se on kallis. Civil Lidaria käytetään enimmäkseen peruutusetäisyyden mittaamiseen 3 metrin säteellä. Nämä kahden tyyppiset etäisyyden ylläpitojärjestelmät vaativat korkeita käyttöympäristöjä ja korkeita kustannuksia, eivätkä ne voi täyttää tavanomaisille siviiliajoneuvoille tarkoitetun turvaetäisyyden muistutusjärjestelmän vaatimuksia.

Tällä hetkellä ajoneuvoon asennettua GPS-navigointijärjestelmää käytetään laajalti korkean paikannustarkkuuden, edullisuuden ja kätevän käytön etujen vuoksi. Ajoneuvojen välisen etäisyyden mittaamisesta GPS: n avulla on tullut

Todellisuudesta. DSRC-ajoneuvojen Internet-viestintätekniikkaa on käytetty jatkuvasti älykkäiden kuljetusten alalla viime vuosina, ja se voidaan tehokkaasti perustaa suurten nopeuksien ajoneuvojen välille.

Samaan aikaan kuljettajat ovat myös innokkaita tuntemaan joitain tietoja autonsa ajon aikana auton ennakoivamman hallinnan toteuttamiseksi. OBD-II-tekniikan edistäminen helpottaa näiden tietojen hankkimista. Ajoneuvojen Internet-tekniikan jatkuva kehitys tarjoaa alustan erilaisten moduulien integroinnille.

This system makes full use of the multi-mode fusion characteristics of the Internet of Vehicles platform, and designs a vehicle terminal system based on OBD and GPS. The system uses the comprehensive and fast characteristics of OBD to collect vehicle data, GPS technology positioning and ranging functions, and DSRC technology transmission The real-time nature of the data collects vehicle information and surrounding road information, filters, calculates, and distributes it through the processor to realize the information interaction between vehicles and roads. This article uses data splicing technology to effectively solve the fragmentation problem in the process of data collection and distribution, to ensure the correctness of data transmission, and to avoid the disadvantages of expensive distance measuring devices and high requirements for distance measuring conditions in the prior art, making vehicles in complex situations Accurate data information can still be obtained by downloading, which greatly improves the driving safety of the vehicle, and realizes that the various data of the car when the car is driving can be presented to the user in a simple and intuitive manner, which is convenient for the user to use.

200

1 Järjestelmän kokonaissuunnittelu

Järjestelmän kattavan kysyntäanalyysin jälkeen suunnitellaan järjestelmän kokonaisrakenne kuvan 1 mukaisesti. Järjestelmä on jaettu kolmeen osaan: ohjelmisto ja laitteisto, ensimmäinen

Osa siitä on suunnitella keräysmoduuli ajoneuvon sisäistä OBD-järjestelmää varten, jonka kautta saadaan reaaliaikaiset tiedot ajoneuvon ajon aikana. toinen osa on moduuli, joka käyttää GPS-dataa tietojen vuorovaikutuksen aikaansaamiseksi DSRC: n kautta; kolmas osa perustuu kerättyihin tietoihin. Tiedot on suunniteltu visuaalisesti, mukaan lukien ledit ja mobiililaitteet, jotta käyttäjät voivat tehdä vastaavia muutoksia ajoneuvon ajotilaan.

1. 1 Järjestelmän kokonaisrakenne

Tämä järjestelmä perustuu aluksella olevan OBD- ja GPS-aluksen päätelaitteiden suunnitteluun. Ajoneuvoon asennettu järjestelmä saa reaaliaikaiset ajoneuvotiedot ja joidenkin ajoneuvomoduulien tilatiedot sekä GPS-paikannusmoduulin tiedot ja jakaa tietoja muiden ajoneuvojen kanssa DSRC-ajoneuvoverkkoyhteyden kautta. moduuli. juuri

Laske kahden ajoneuvon välinen turvallinen etäisyys ajoneuvon nopeuden ja ajoneuvon tavoitenopeuden perusteella. Laske samalla kahden ajoneuvon välinen todellinen etäisyys GPS-tietojen avulla, näytä saadut matkatiedot LED-näytössä ja arvioi, onko todellinen etäisyys Jos kuljettajan etäisyys on pienempi kuin turvaetäisyys, kuljettajalle annetaan varoitus. Bluetooth-viestintämoduulia käytetään tiedonsiirtovälineenä ajoneuvoterminaalin ja mobiililaitteen välillä, ja jaetut piirit ja toiminnalliset moduulit on suunniteltu.

DF

1.2 OBD-tiedonkeruuosan suunnittelukaavio

OBD-järjestelmä syntyi alun perin rajoittamaan auton pakokaasupäästöjä. Teknologian kehittyessä eniten käytetty ajoneuvo

The diagnosis system is OBD-Ⅱ, and the most advanced OBD-Ⅲ has been able to enter the system ECU (computer) to read the fault code and related data, and use the small on-board communication system to convert the vehicle’s identity code, fault code and location Such information is automatically notified to the management department. Considering the current diagnostic interface chips on the market and comparing with other chips, we finally chose Est527_minis as the core of the hardware circuit design. At the same time, EST527 covers all mainstream automobile agreements and has strong applicability. Most models on the market can be used. The collected information is displayed on the LED display. Here, the HC-06 Bluetooth module is used as the transmission medium with the mobile device, and the communication distance is about 10m.

OBD-auton logo1.3 Osa suunnitellusta suunnitelmasta ajoetäisyyden mittaamiseksi

Kuten kuvassa 4 on esitetty, tämä osa saa ajoneuvon GPS-paikannustiedot GPS-paikannusmoduulin [14] kautta ja hankkii muut tiedot ajoneuvon DSRC-verkon tietoliikennemoduulin avulla.

Ajoneuvon paikannustiedot lasketaan ja ajoneuvojen välinen etäisyys näkyy LED-näytössä tai mobiililaitteessa. Kun etäisyys on pienempi kuin asetettu turvaetäisyys, ääni- ja valohälytysmoduuli hälyttää kuljettajaa. Järjestelmän ARM-ydinohjain käyttää STM32F105RBT6-sirua, DSRC-ajoneuvoverkkoyhteysmoduuli käyttää MK5OBU-DSRC-komponenttia, GPS-paikannusmoduuli käyttää MK5OBU-GPS-komponenttia, LED-näyttö käyttää auton 14 tuuman näyttöä ja ääni ja kevyt hälytysmoduuli käyttää äänentoistoa.

1.4 Ohjelmisto-osan suunnittelu

Tämä osa kehittää mobiililaitteen AP [15] Android-alustalle keskittyen moduulitoimintojen jakamiseen muodostaen selkeän ohjelmistokehyksen

Ohjelmistosuunnittelumoduuli on jaettu pääosin viiteen osaan: kojelaudan näyttömoduuli auton nopeustietoihin, luettelonäyttömoduuli ajoneuvon yleistietoihin, karttapalvelumoduuli ja Bluetooth-moduuli tietojen vastaanottamiseen ja liukumoduuli perustietojen näyttämiseen. Kun moduulirakenne on integroitu jokaiseen osaan, lopullinen ajoneuvopäätejärjestelmä suunnitellaan

2 System test

2.1 Testiympäristö

Järjestelmän perustestiympäristö on esitetty taulukossa 1 ja sitten valmistelut ennen vastaavien moduulien testaamista: asenna sisäinen pääte kahteen ajoneuvoon ja

Yhdistä OBD-Ⅱ-liitäntään, tarkista kunkin moduulin virransyöttö ja siirrä älypuhelimen tiedot samalla autopäätelaitteeseen Bluetoothin kautta noin 1 km pituisella suoralla tiellä, ja kaksi ajoneuvoa käynnistyvät vuorotellen tarkistaa järjestelmän jokaisen moduulin työolot ajon aikana. Suorita testit järjestelmän vakauden, käytännöllisyyden ja tarkkuuden varmistamiseksi.

2.2 Testitulokset

Tämä järjestelmä valitsee todellisen ajoneuvon järjestelmän testaamiseksi. Testitulokset osoittavat, että ajoneuvoon asennettava pääte voi integroida erilaisia ​​moduuleja ja toteuttaa odotetut suunnittelutoiminnot sujuvasti.

1) Tiedonkeruun kannalta molemmat ajoneuvot voivat tarkastella tarkasti reaaliaikaisia ​​tietoja ajoneuvon ajamisesta LED-näytöllä ja mobiililaitteilla, mikä on intuitiivista ja kätevää, kuten kuvassa esitetään

7 esitetty.

2) Ajomatkan mittaamiseksi mitatun matkan tarkkuuden varmistamiseksi ajoneuvon käynnistyessä ja pysähtyessä mitataan kahden ajoneuvon välinen etäisyys mittatikulla.

Verrattaessa GPS: n mittaamiin tietoihin. Se on jaettu pääasiassa kahteen kokeiluryhmään: 1) Edessä oleva ajoneuvo on paikallaan, ja takana oleva ajoneuvo alkaa lähestyä edessä olevaa ajoneuvoa 100 metrin sisällä ja pysähtyy saavutettuaan tietyn matkan; 2) Molemmat ajoneuvot alkavat suunnilleen samaan aikaan ja pysähtyvät ajettuaan jonkin aikaa.

Kahden kokeellisen testisarjan aikana järjestelmä käytti GPS-etäisyysmoduulia tallentaakseen erikseen kahden ajoneuvon välisen etäisyyden ja ajan suhteen. Useiden mittausten ja keskiarvojen jälkeen havaittiin, että GPS-etäisyyden ja todellisen etäisyyden välinen virhe oli 0,5 m: n sisällä. Kun ajoneuvon etäisyys on alle 2 m, virhe kasvaa. Se osoittaa, että tämä järjestelmä voi periaatteessa saada ajoneuvojen välisen etäisyystiedon tarkasti ja nopeasti GPS-paikannusjärjestelmän avulla ja voi olla vuorovaikutuksessa kahden ajoneuvon välisen sijaintitiedon kanssa reaaliajassa DSRC: n kautta muistuttaakseen ajoneuvojen suhteellista sijaintia .

T7

3 Päätelmä

Roadragon has designed an on-vehicle terminal system for the Internet of Vehicles based on OBD and GPS. The terminal system mainly includes two parts. The first part is the vehicle real-time data acquisition module, and the second part is the calculation and warning of the safety distance between vehicles through DSRC and GPS. Features. The actual vehicle test results show that the various modules of the vehicle terminal system work normally, are reliable and practical, and can be used by most models on the market. While ensuring safe driving, the driver can also obtain real-time driving information of the vehicle and part of the information of the vehicle that is also equipped with the device, so that the owner can have a more comprehensive understanding of the car’s situation and travel more comfortably. Because the system is connected to the Internet of Vehicles platform, when the number of vehicles is large, it has high application value in vehicle driving behavior analysis, fleet management, and environmentally friendly driving based on vehicle big data.

G-M200-2

 


Lähetysaika: 18.-20.2020