Implementácia koncového systému vozidla na báze OBD a GPS

Pretože sa často týka bezpečnosti premávky, preťaženia a ďalších problémov, je navrhnutý koncový systém vozidla založený na OBD a GPS. Systém je navrhnutý z dvoch aspektov, jedným je

Based on the OBD interface to collect real-time data of the vehicle during driving, the acquisition circuit is designed to connect with the OBD system of the car by using the EST527-minis car networking OBD module to read the real-time operating parameters of the car while driving, so that the car owner can pass this system More intuitively understand the real-time parameters of the vehicle, and have a more comprehensive understanding of the vehicle condition, thereby reducing potential safety hazards. The second is to realize the accurate positioning of the vehicle through the GPS module on the basis of obtaining the information of the vehicle, and use the DSRC technology to realize the real-time interaction of various information between the vehicles to ensure that the vehicle is in a safe driving state. By mounting the system on a real vehicle, testing the functions of each part of the entire terminal device, the expected goal was achieved.

GM-200

Kvôli rýchlemu rastu vlastníctva automobilov priťahovalo množstvo dopravných problémov spôsobených týmto problémom čoraz väčšiu pozornosť, ako napríklad bezpečnosť, ochrana životného prostredia a preťaženie ciest.

Počkaj. Z hľadiska bezpečnosti jazdy je veľmi dôležité udržiavať vzdialenosť medzi vozidlami a jazdiť opatrne. Poznanie vzdialenosti medzi vozidlami môže tieto problémy účinne vyriešiť. Pri meraní vzdialenosti medzi vozidlami je ultrazvuková technológia merania vzdialenosti bežne používanou metódou merania vzdialenosti, ale podmienky prostredia na meranie vzdialenosti sú pomerne vysoké a presnosť je nedostatočná. Lidar je v súčasnosti pokročilá metóda dynamického nastavenia rozsahu. Väčšinou sa používa pri špičkových vedeckých výskumných experimentoch a testoch, ako sú bezpilotné vozidlá. Je to drahé. Civil Lidar sa väčšinou používa na meranie vzdialenosti dozadu do 3 metrov. Tieto dva typy systémov na udržiavanie vzdialenosti vyžadujú vysoké prevádzkové prostredie a vysoké náklady a nemôžu splniť požiadavky systému pripomínajúceho bezpečnú vzdialenosť pre bežné civilné vozidlá.

V súčasnosti je navigačný systém GPS namontovaný na vozidle široko používaný vďaka výhodám vysokej presnosti určovania polohy, nízkych nákladov a pohodlného použitia. Meranie vzdialenosti medzi vozidlami pomocou GPS sa stalo

Pre realitu. Komunikačná technológia DSRC Internet vozidiel sa v posledných rokoch neustále využíva v oblasti inteligentnej dopravy a je možné ju efektívne zaviesť medzi vysokorýchlostnými vozidlami.

Vodiči sú zároveň dychtiví poznať niektoré údaje počas procesu riadenia svojho automobilu, aby mohli vykonávať proaktívnejšie riadenie vozidla. Propagácia technológie OBD-II uľahčuje ľuďom získanie týchto údajov. Neustály vývoj technológie Internetu vozidiel poskytuje platformu pre integráciu rôznych modulov.

This system makes full use of the multi-mode fusion characteristics of the Internet of Vehicles platform, and designs a vehicle terminal system based on OBD and GPS. The system uses the comprehensive and fast characteristics of OBD to collect vehicle data, GPS technology positioning and ranging functions, and DSRC technology transmission The real-time nature of the data collects vehicle information and surrounding road information, filters, calculates, and distributes it through the processor to realize the information interaction between vehicles and roads. This article uses data splicing technology to effectively solve the fragmentation problem in the process of data collection and distribution, to ensure the correctness of data transmission, and to avoid the disadvantages of expensive distance measuring devices and high requirements for distance measuring conditions in the prior art, making vehicles in complex situations Accurate data information can still be obtained by downloading, which greatly improves the driving safety of the vehicle, and realizes that the various data of the car when the car is driving can be presented to the user in a simple and intuitive manner, which is convenient for the user to use.

200

1 Návrh celkovej schémy systému

Po komplexnej analýze dopytu po systéme je navrhnutý celkový rámec systému, ako je to znázornené na obrázku 1. Systém je rozdelený na tri časti: softvér a hardvér, prvá

Jeho súčasťou je návrh zberného modulu pre palubný systém OBD automobilu, prostredníctvom ktorého sa získavajú informácie v reálnom čase počas procesu riadenia vozidla; druhou časťou je modul, ktorý využíva údaje GPS na dosiahnutie informačnej interakcie prostredníctvom DSRC; tretia časť je založená na zhromaždených údajoch Údaje sú vizuálne navrhnuté vrátane LED diód a mobilných zariadení, aby používatelia mohli zodpovedajúcim spôsobom upravovať stav jazdy vozidla.

1. 1 Celková štruktúra systému

Tento systém je založený na konštrukcii palubného palubného systému OBD a GPS. Systém namontovaný na vozidle získava údaje o jazde vozidla v reálnom čase a stavové informácie niektorých modulov vozidla, ako aj údaje o polohovacom module GPS a zdieľa údaje s ostatnými vozidlami prostredníctvom sieťovej komunikácie vozidla DSRC. modul. koreň

Na základe rýchlosti vozidla a cieľovej rýchlosti vozidla vypočítajte bezpečnú vzdialenosť medzi týmito dvoma vozidlami. Zároveň vypočítajte skutočnú vzdialenosť medzi oboma vozidlami prostredníctvom informácií GPS, zobrazte získané informácie o vzdialenosti na LED obrazovke a posúďte, či je skutočná vzdialenosť Ak je menšia ako bezpečná vzdialenosť, vodič bude upozornený. Komunikačný modul Bluetooth sa používa ako médium na prenos informácií medzi terminálom vozidla a mobilným zariadením a sú navrhnuté rozdelené obvody a funkčné moduly.

DF

1.2 Návrhová schéma časti na zber údajov OBD

Systém OBD sa pôvodne zrodil s cieľom obmedziť emisie výfukových plynov z automobilov. S rozvojom technológie najpoužívanejšie vozidlo

The diagnosis system is OBD-Ⅱ, and the most advanced OBD-Ⅲ has been able to enter the system ECU (computer) to read the fault code and related data, and use the small on-board communication system to convert the vehicle’s identity code, fault code and location Such information is automatically notified to the management department. Considering the current diagnostic interface chips on the market and comparing with other chips, we finally chose Est527_minis as the core of the hardware circuit design. At the same time, EST527 covers all mainstream automobile agreements and has strong applicability. Most models on the market can be used. The collected information is displayed on the LED display. Here, the HC-06 Bluetooth module is used as the transmission medium with the mobile device, and the communication distance is about 10m.

Logo vozidla OBD1.3 Súčasťou projektového plánu na meranie jazdnej vzdialenosti

Ako je znázornené na obrázku 4, táto časť získava informácie o polohe GPS vozidla prostredníctvom modulu GPS určovania polohy [14] a ďalšie informácie získava pomocou komunikačného modulu siete DSRC vozidla.

Vypočítajú sa informácie o polohe vozidla a vzdialenosť medzi týmito dvoma vozidlami sa zobrazí na LED displeji alebo mobilnom zariadení. Ak je vzdialenosť menšia ako nastavená bezpečná vzdialenosť, zvukový a svetelný výstražný modul vodiča upozorní. Základný radič ARM v systéme využíva čip STM32F105RBT6, sieťový komunikačný modul vozidla DSRC využíva komponent MK5OBU-DSRC, pozičný modul GPS využíva komponent MK5OBU-GPS, LED displej využíva 14 palcový displej automobilu, zvuk a zvuk modul svetelného alarmu využíva prehrávanie zvuku.

1.4 Návrh softvérovej časti

Táto časť vyvíja mobilné zariadenie AP [15] pre platformu Android so zameraním na rozdelenie funkcií modulov a vytvára jasný softvérový rámec

Modul softvérového dizajnu je rozdelený hlavne na 5 častí: modul displeja palubnej dosky s informáciami o rýchlosti vozidla, modul zobrazenia zoznamu celkových informácií o vozidle, modul mapových služieb a modul Bluetooth na príjem informácií a posuvný modul na zobrazovanie základných informácií. Po integrácii každej časti konštrukcie modulu je navrhnutý konečný koncový systém vozidla

2 System test

2.1 Skúšobné prostredie

Základné testovacie prostredie systému je uvedené v tabuľke 1 a potom prípravné práce pred testovaním príslušných modulov: nainštalujte na obidve vozidlá palubný terminál a

Pripojte sa k rozhraniu OBD-,, skontrolujte napájanie každého modulu a súčasne preneste informácie o inteligentnom telefóne do terminálu vozidla cez Bluetooth na rovnej ceste dlhej asi 1 km a obe vozidlá sa postupne rozbehnú na kontrolu pracovných podmienok každého modulu systému počas jazdy. Vykonajte testy na overenie stability, použiteľnosti a presnosti systému.

2.2 Výsledky skúšky

Tento systém vyberie skutočné vozidlo na otestovanie systému. Výsledky testov ukazujú, že terminál namontovaný na vozidle môže integrovať rôzne moduly a hladko realizovať očakávané konštrukčné funkcie.

1) Pokiaľ ide o zber údajov, obe vozidlá môžu presne zobraziť informácie o jazde v reálnom čase na LED displeji a mobilných zariadeniach, čo je intuitívne a pohodlné, ako je to znázornené na obrázku.

7 zobrazené.

2) Pokiaľ ide o meranie jazdnej vzdialenosti, na overenie presnosti meranej vzdialenosti sa pri rozjazde a zastavení vozidla meria vzdialenosť medzi oboma vozidlami meracím prístrojom.

Pre porovnanie s údajmi nameranými pomocou GPS. Je rozdelená hlavne do dvoch skupín experimentov: 1) Vozidlo vpredu stojí a vozidlo zozadu sa začne približovať k vozidlu vpredu do 100 metrov a zastaví sa po dosiahnutí určitej vzdialenosti; 2) Dve vozidlá štartujú približne v rovnakom čase a po určitej dobe sa zastavia.

Počas dvoch súborov experimentálnych testov systém použil modul GPS na samostatné zaznamenanie vzťahu medzi vzdialenosťou medzi dvoma vozidlami a časom. Po viacerých meraniach a priemerných hodnotách sa zistilo, že chyba medzi rozsahom GPS a skutočnou vzdialenosťou bola do 0,5 m. Ak je vzdialenosť vozidla menšia ako 2 m, chyba sa zvýši. Ukazuje, že tento systém dokáže v zásade presne a rýchlo získať informácie o vzdialenosti medzi vozidlami pomocou systému určovania polohy GPS a dokáže komunikovať s informáciami o polohe medzi týmito dvoma vozidlami v reálnom čase prostredníctvom systému DSRC, aby tak pripomenul relatívnu polohu vozidiel .

T7

3 Záver

Roadragon has designed an on-vehicle terminal system for the Internet of Vehicles based on OBD and GPS. The terminal system mainly includes two parts. The first part is the vehicle real-time data acquisition module, and the second part is the calculation and warning of the safety distance between vehicles through DSRC and GPS. Features. The actual vehicle test results show that the various modules of the vehicle terminal system work normally, are reliable and practical, and can be used by most models on the market. While ensuring safe driving, the driver can also obtain real-time driving information of the vehicle and part of the information of the vehicle that is also equipped with the device, so that the owner can have a more comprehensive understanding of the car’s situation and travel more comfortably. Because the system is connected to the Internet of Vehicles platform, when the number of vehicles is large, it has high application value in vehicle driving behavior analysis, fleet management, and environmentally friendly driving based on vehicle big data.

G-M200-2

 


Čas zverejnenia: 18. september 2020