Implementering av fordonsterminalsystem baserat på OBD och GPS

Eftersom trafiksäkerhet, trafikstockningar och andra frågor är allmänt bekymrade, utformas ett fordonsterminalsystem baserat på OBD och GPS. Systemet är utformat från två aspekter, en är

Based on the OBD interface to collect real-time data of the vehicle during driving, the acquisition circuit is designed to connect with the OBD system of the car by using the EST527-minis car networking OBD module to read the real-time operating parameters of the car while driving, so that the car owner can pass this system More intuitively understand the real-time parameters of the vehicle, and have a more comprehensive understanding of the vehicle condition, thereby reducing potential safety hazards. The second is to realize the accurate positioning of the vehicle through the GPS module on the basis of obtaining the information of the vehicle, and use the DSRC technology to realize the real-time interaction of various information between the vehicles to ensure that the vehicle is in a safe driving state. By mounting the system on a real vehicle, testing the functions of each part of the entire terminal device, the expected goal was achieved.

GM-200

På grund av den snabba tillväxten av bilägande har en rad trafikproblem som orsakats av detta väckt mer och mer uppmärksamhet, såsom säkerhet, miljöskydd och trafikstockningar.

Vänta. Ur körsäkerhetsperspektivet är det mycket viktigt att hålla avståndet mellan fordon och köra försiktigt. Att känna avståndet mellan fordon kan effektivt lösa sådana problem. Vid mätning av avståndet mellan fordon är ultraljudsmätteknik en vanligt använd metod för avståndsmätning, men dess avståndsmätningsförhållanden är relativt höga och noggrannheten är otillräcklig. Lidar är för närvarande en avancerad dynamisk intervallmetod. Det används mest i avancerade vetenskapliga forskningsexperiment och tester som obemannade fordon. Det är dyrt. Civil Lidar används mest för att vända avståndsmätning inom 3m. Dessa två typer av distansunderhållssystem kräver hög driftsmiljö och höga kostnader och kan inte uppfylla kraven i säkerhetsavståndssystem för vanliga civila fordon.

För närvarande används det fordonsmonterade GPS-navigationssystemet i stor utsträckning på grund av fördelarna med hög positioneringsnoggrannhet, låg kostnad och bekväm användning. Att mäta avståndet mellan fordon via GPS har blivit

För verkligheten. Kommunikationstekniken DSRC Internet of Vehicles har kontinuerligt använts inom området intelligent transport de senaste åren, och den kan effektivt etableras mellan höghastighetsfordon.

Samtidigt är förare också angelägna om att känna till vissa data under körningsprocessen för sin bil för att förverkliga mer proaktiv hantering av fordonet. Marknadsföringen av OBD-II-teknik gör det lättare för människor att få dessa data. Den kontinuerliga utvecklingen av Internet of Vehicles-tekniken ger en plattform för integrering av olika moduler.

This system makes full use of the multi-mode fusion characteristics of the Internet of Vehicles platform, and designs a vehicle terminal system based on OBD and GPS. The system uses the comprehensive and fast characteristics of OBD to collect vehicle data, GPS technology positioning and ranging functions, and DSRC technology transmission The real-time nature of the data collects vehicle information and surrounding road information, filters, calculates, and distributes it through the processor to realize the information interaction between vehicles and roads. This article uses data splicing technology to effectively solve the fragmentation problem in the process of data collection and distribution, to ensure the correctness of data transmission, and to avoid the disadvantages of expensive distance measuring devices and high requirements for distance measuring conditions in the prior art, making vehicles in complex situations Accurate data information can still be obtained by downloading, which greatly improves the driving safety of the vehicle, and realizes that the various data of the car when the car is driving can be presented to the user in a simple and intuitive manner, which is convenient for the user to use.

200

1 Systemets övergripande systemdesign

Efter en omfattande efterfråganalys av systemet utformas systemets övergripande ramverk, vilket visas i figur 1. Systemet är uppdelat i tre delar: programvara och hårdvara, den första

En del av det är att utforma en insamlingsmodul för det inbyggda OBD-systemet i en bil, genom vilken realtidsinformation under fordonets körprocess extraheras; den andra delen är en modul som använder GPS-data för att uppnå informationsinteraktion genom DSRC; den tredje delen är baserad på insamlad data Uppgifterna är visuellt utformade, inklusive lysdioder och mobila enheter, så att användarna kan göra motsvarande justeringar av fordonets körläge.

1. 1 Systemets övergripande struktur

Detta system är baserat på utformningen av det inbyggda OBD- och GPS-terminalsystemet. Det fordonsmonterade systemet hämtar kördata i realtid för fordonet och statusinformation för några av fordonsmodulerna, liksom datainformationen för GPS-positioneringsmodulen, och delar data med andra fordon genom DSRC-fordonets nätverkskommunikation modul. rot

Beräkna det säkra avståndet mellan de två fordonen baserat på fordonets hastighet och målfordonets hastighet. Beräkna samtidigt det faktiska avståndet mellan de två fordonen genom GPS-information, visa den erhållna avståndsinformationen på LED-skärmen och bedöma om det faktiska avståndet är Om det är mindre än säkerhetsavståndet kommer föraren att varnas. Bluetooth-kommunikationsmodulen används som informationsöverföringsmedium mellan fordonsterminalen och den mobila enheten, och de delade kretsarna och funktionella modulerna är utformade.

DF

1.2 Designschema för OBD-datainsamlingsdel

OBD-systemet föddes ursprungligen för att begränsa utsläppen av bilavgaser. Med utvecklingen av teknik, det mest använda fordonet

Den diagnosis system is OBD-Ⅱ, and the most advanced OBD-Ⅲ has been able to enter the system ECU (computer) to read the fault code and related data, and use the small on-board communication system to convert the vehicle’s identity code, fault code and location Such information is automatically notified to the management department. Considering the current diagnostic interface chips on the market and comparing with other chips, we finally chose Est527_minis as the core of the hardware circuit design. At the same time, EST527 covers all mainstream automobile agreements and has strong applicability. Most models on the market can be used. The collected information is displayed on the LED display. Here, the HC-06 Bluetooth module is used as the transmission medium with the mobile device, and the communication distance is about 10m.

OBD-logotyp1.3 Del av konstruktionsplanen för mätning av körsträcka

Såsom visas i figur 4, erhåller denna del GPS-positioneringsinformation för fordonet genom GPS-positioneringsmodulen [14] och erhåller annan information med hjälp av DSRC-fordonets nätverkskommunikationsmodul.

Fordonets positioneringsinformation beräknas och avståndet mellan de två fordonen visas på LED-displayen eller den mobila enheten. När avståndet är mindre än det inställda säkerhetsavståndet kommer larm- och ljuslarmmodulen att varna föraren. ARM-kärnkontrollen i systemet använder STM32F105RBT6-chipet, DSRC-kommunikationsmodulen för fordonsnätverk använder MK5OBU-DSRC-komponenten, GPS-positioneringsmodulen använder MK5OBU-GPS-komponenten, LED-skärmen använder bilen 14 tums display och ljud ljuslarmmodulen använder ljuduppspelning.

1.4 Design av programvarudelar

Denna del utvecklar den mobila enheten AP [15] för Android-plattformen, med fokus på uppdelningen av modulfunktioner och bildar en tydlig ram för programvara

Programvarudesignmodulen är huvudsakligen uppdelad i 5 delar: instrumentpanelens displaymodul för hastighetsinformation, listvisningsmodulen för övergripande fordonsinformation, kartservicemodulen och Bluetooth-modulen för mottagning av information och skjutmodulen för visning av grundläggande information. Efter integrering av varje del av modulkonstruktionen utformas det slutliga fordonsterminalsystemet

två System test

2.1 Testmiljö

Systemets grundläggande testmiljö visas i tabell 1 och sedan förberedelsearbetet innan du testar motsvarande moduler: installera den inbyggda terminalen på de två fordonen och

Anslut med OBD-Ⅱ-gränssnittet, kontrollera strömförsörjningen för varje modul och överför samtidigt informationen från smarttelefonen till fordonsterminalen via Bluetooth på en rak väg som är ungefär 1 km lång och de två fordonen startar i tur och ordning för att kontrollera arbetsförhållandena för varje modul i systemet under körning. Utför tester för att verifiera systemets stabilitet, genomförbarhet och noggrannhet.

2.2 Testresultat

Detta system väljer ett riktigt fordon för att testa systemet. Testresultaten visar att den fordonsmonterade terminalen kan integrera olika moduler och smidigt förverkliga de förväntade designfunktionerna.

1) När det gäller datainsamling kan båda fordonen exakt visa realtidsinformation om fordonskörning på LED-skärmen och mobila enheter, vilket är intuitivt och bekvämt som visas i figuren

7 visas.

2) När det gäller körsträcksmätning, för att verifiera noggrannheten för det uppmätta avståndet, när fordonet startar och stannar, mäts avståndet mellan de två fordonen med en mätare.

För att jämföra med data mätt med GPS. Det är huvudsakligen uppdelat i två experimentgrupper: 1) Fordonet framför står stilla och fordonet bakom börjar närma sig fordonet framför inom 100 meter och stannar efter att ha nått ett visst avstånd; 2) De två fordonen startar ungefär samtidigt och stannar efter att ha kört under en tidsperiod.

Under de två uppsättningarna experimentella tester använde systemet GPS-avståndsmodulen för att separat registrera förhållandet mellan avståndet mellan de två fordonen och tiden. Efter flera mätningar och medelvärden, konstaterades att felet mellan GPS och det faktiska avståndet var inom 0,5 m. När fordonets avstånd är mindre än 2 m ökar felet. Det visar att detta system i princip kan erhålla avståndsinformationen mellan fordon exakt och snabbt genom att använda GPS-positioneringssystemet och kan interagera med positionsinformationen mellan de två fordonen i realtid genom DSRC, för att påminna fordonens relativa position .

T7

3 Slutsats

Roadragon has designed an on-vehicle terminal system for the Internet of Vehicles based on OBD and GPS. The terminal system mainly includes two parts. The first part is the vehicle real-time data acquisition module, and the second part is the calculation and warning of the safety distance between vehicles through DSRC and GPS. Features. The actual vehicle test results show that the various modules of the vehicle terminal system work normally, are reliable and practical, and can be used by most models on the market. While ensuring safe driving, the driver can also obtain real-time driving information of the vehicle and part of the information of the vehicle that is also equipped with the device, so that the owner can have a more comprehensive understanding of the car’s situation and travel more comfortably. Because the system is connected to the Internet of Vehicles platform, when the number of vehicles is large, it has high application value in vehicle driving behavior analysis, fleet management, and environmentally friendly driving based on vehicle big data.

G-M200-2

 


Inläggstid: 18-18-2020